מבנה ארגוני

פירוט טקסטואלי של המבנה הארגוני:

ראש ה​מועצה 

סמכויות ותחומי פעילותו של ראש המועצה כפופים לשלטון המרכזי – משרד הפנים או הממונה על המחוז. על ראש המועצה לנווט, לנהל את ענייני הרשות ולהתאים את המדיניות הממשלתית לצרכים המקומיים.

במסגרת תפקידו, על ראש המועצה להקפיד על ביצוע שוטף ותקין של מטלות בתחום הרשות,  לתת שירותים חיוניים לתושבי הרשות וליצור שיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בה. כראש המועצה עבודתו מתפרסת על תחומים רבים, בהם פיתוח רציף של שכונות המגורים, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, אזורי פנאי ועוד.

​כפופים​​ לר​​אש המועצה:

לשכת ר​​אש​ המועצה: 

הלשכה כפופה ישירות לראש המועצה ופועלת בתחום קשרי קהילה ופניות הציבור בשאיפה  לטפל במטלות הקשורות לתיאום ומתן שירות מיטבי לתושבים.

יועץ ​​משפטי 

מטרות ומסגרת פעילות:

 • יעוץ משפטי למועצה וועדותיה, לעומד בראשה ולעובדיה, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיה לפי כל דין. לחוות דעה משפטית לפי פניית חבר מועצתה אם הדבר דרוש למילוי תפקידיה, ועל חוזים שבהם היא מתקשרת, לייצג את בעלי תפקידים בה בפני כל רשות שיפוטית, מעין שיפוטית, או מנהלית, לפעול כתובע בא-כוח היועץ המשפטי לממשלה בניהול הליכים פליליים בגין עבירות על חוקי עזר וחיקוקים נוספים הנוגעים לעבודתה. 
 • טיפול בנושאים שונים הקשורים לאזרח שלא קיבלו מענה הולם 
 • ריכוז נושא הביטוחים והתביעות נגד המועצה.

​​​מחלקת א​ירועים ופרויקטים 

המחלקה אחראית לקיום אירועים עירוניים: אירועי יום העצמאות, המימונה, פורים, טקסי יום הזיכרון, לילות קיץ והפקות מקומיות לציבור הרחב כגון: פסטיבל יין, פסטיבל כישרונות צעירים, כנס מתגייסים ועוד.

מב​קר 

מבקר העירייה בודק האם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה, סגני ראשי העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.

מנ​כ"ל 

תחומי אחריות:

 • פעילות למימוש מדיניות וחזון ראש המועצה.
 • ריכוז ההזמנות והפרוטוקולים של מליאת המועצה, הנהלת המועצה וכינוס וועדות המועצה השונות.
 • פעילות למימוש ההחלטות שמתקבלות בישיבות השונות 
 • תיאום בין מנהלי אגפים 
 • טיפול בתחום משאבי אנוש.

כפופים למנכ"ל כל האגפים:

אגף הנד​​​סה 

תפקידים וסמכויות

 • תכנון הישוב
 • פיקוח ורישוי 
 • בנייה ציבורית 

עבודות ציבוריות המבוצעות ע"י הרשות המקומית או מטעמה עפ"י חוק התכנון והבנייה.

מהנדס הרשות הוא הסמכות המקצועית בתחום הפיזי-אורבאני כמתכנן, כמייעץ לראש הרשות והמועצה וכמבצע של מדיניות הוועדה המקומית ושל רשויות התכנון המחוזית והארצית, הוראות החוק והתקנות השונות.

חתימתו נותנת תוקף לתוכניות, חוזים, רישיונות ותעודות בהתאם לחוקים ולתקנות.

מנהל אגף תכנון ובניה כפוף למהנדס הרשות.

תחומי אחריות:

 • תכנון שטח השיפוט של הרשות המקומית.
 • הכנת תכניות אב ופרוגרמות.
 • הכנת תכניות מתאר ותוכניות מיוחדות.
 • הכנת תוכניות מפורטות.
 • שינוי יעוד קרקע והפקעות לצרכי ציבור.
 • ייצוג הרשות בוועדת תכנון.
 • אישור תכניות לבנייה, בקשות בנייה, שימוש חורג והקלות בנייה.
 • פיקוח על העמידה בהוראות, באישורים ובתקנים-בבנייה ובשימוש, ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.
 • איתור מבנים מסוכנים ונקיטת הצעדים המתבקשים בהתאם.
 • תכנון ובניית מבני ציבור ומתקני ציבור בתחומי הרשות המקומית.
 • תכנון, ביצוע או פיקוח על ביצוע עבודות תשתית (ביוב, מים, כבישים, תאורה, גנים ונוף) בתחומי הרשות המקומית.

אגף חי​​נוך

המועצה המקומית גני תקווה והאגף לחנוך הציבו לעצמם עמידה ביעדים הבאים מתוך שאיפה למיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ולגיבוש בוגר בעל השקפת עולם ערכית.

יעדים:

 • התאמת מסגרת חינוכית לכל תלמיד ע"פ כישוריו.
 • צמצום הנשירה ממערכת החינוך למינימום אפשרי.
 • שיפור אקלים בית ספרי.
 • קיום מעטפת חינוכית-טיפולית-חברתית-רגשית לכל תלמיד/ה.
 • העלאת הישגיי הלימודים במבחני מיצ"ב ובמבחנים בין לאומיים.
 • העלאת שיעורי הזכאות לבגרות.
 • הכוונת התלמידים להשגת תעודות בגרות איכותיות.
 • חינוך ערכי המשולב עם מצוינות אקדמית.
 • עידוד בוגרי מערכת החינוך להמשך לימודים אקדמיים.

אגף תפ​עול, פיקוח ורישוי עסקים:

אגף תפעול אמון על מתן השירותים ופיתוח ועיצוב פני העיר ופועל  לשיפור איכות חיי התושבים בכל הרמות ומעמיד בחשיבות גבוה את ניקיונו וטיפוחו של הישוב.

תחומי אחריות:

פינוי אשפה מהבתים והעסקים בעיר, ניקיון שטחים ציבוריים בעיר, תברואה, חשמל, טיטוא רחובות, רישוי עסקים, שילוט, פיקוח עירוני, מוקד עירוני (106) ושיטור קהילתי.

אגף כספ​ים 

תפקידי מחלקת הגבייה:

 • עורכת שומה לכלל הנכסים ביישוב.
 • עורכת את חיובי המים ואגרת הביוב.
 • מבצעת גבייה מנישומים.
 • מקבלת בקופה ורושמת את תשלומי הנישומים לרבות תשלומים שונים כגון: שילוט, היטלי פיתוח, גבייה מהורים במערך החינוך והרווחה.
 • מטפלת במדידת נכסים וקובעת שימושים בהתאם לסיווגים כחוק.
 • מקבלת קהל ועורכת רישומים בכרטיסי החייבים כדין.
 • בודקת ומגישה טפסים וחומר נלווה לוועדת הנחות.
 • מטפלת בהשגות ארנונה כמתחייב בחוק.

מחלקת משאבי​​ אנוש

המחלקה מהווה יחידת מטה של היישוב  ועוסקת בנושאים הבאים:

 • טיפול וטיפוח המשאב האנושי.
 • שילוב מרבי של כוח אדם מקצועי ומשאבי כוח אדם למתן שרות איכותי לתושב.
 • גיוס, מיון, השמה, קליטה, פרישה.
 • ניהול מערך השכר.
 • טיוב המשאב האנושי באמצעות ניהול תכניות הדרכה והשתלמויות.
 • טיפול שוטף בנוכחות עובדים, זכויות חופשה, מחלה וכדומה.
 • קליטת עובדים חדשים בארגון וטיפול בתנאי עבודתם ובפרישת עובדים.

מדור ​שכר

מנהל מחלקת שכר אחראי להפקת תלושי שכר ודוחות שכר בהתאם לחוק, לנתוני הקליטה מידי חודש כפי שמתקבלים מהמחלקות השונות  דרך משאבי אנוש. כמו כן מכין תחשיבים לבקשת הגזבר ו/או למנהלת משאבי אנוש לרבות הכנת מידע מפורט או מרוכז לצורך מעקב ובקרה על עלויות כח האדם הן על ביצועי עבר והן על אומדני הביצוע. מדור שכר מכין את תקציב השכר השנתי בהתאם להנחיות הדרג הממונה.(גזבר, מנהל משאבי אנוש).

ביטחון, בט​​יחות ושעת חרום:

אחראי על תחומים:

 • ביסוס מערך חירום והצטיידות בציוד חירום.
 • הכנת צוותי חירום יישוביים (צח"י) בשיתוף מחלקת הרווחה ופיקוד העורף.
 • כתיבת פק"ל חירום לעיר ותרגולה.
 • ביצוע תרגילי מל"ח.
 • הכנת תיקי פינוי וקליטה.
 • קיום פגישות שוטפות עם רכזי בטחון שוטף בישובים הסמוכים.
 • עבודה שוטפת מול המשטרה, משרד הביטחון ופיקוד העורף.
 • השגת תקציבים נוספים לביטחון.
 • ביצוע תרגילים שונים ומגוונים בכל מוסדות החינוך בעיר.
 • ליווי מקצועי באירועים המתקיימים במוסדות החינוך , לרבות, טיולים, הדרכות וכנסים.
 • פיקוח ובקרה על מאבטחי מוסדות החינוך כולל הדרכה ותרגול.
 • הפצת נהלים והנחיות שוטפות ממשרד החינוך ומשטרת ישראל.
 • קיום קשר רציף ומקצועי עם משרדי הממשלה הרלוונטיים.
 • סיוע והדרכה לתושבים בכל הנוגע לביטחון ואבטחה , לרבות הערכות לשעת חירום בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף פעולה פורה עם מפקדת המחוז.

מחלקת​​ רווחה

תחומי אחריות:

חלוקת העבודה במחלקה מתבצעת עפ"י מדיניות בה קיים שיתוף פעולה בין אגפי החינוך והרווחה. עובדים סוציאליים מוצמדים למסגרות חינוך (לרבות גנים ומעונות יום), חברים בצוות בין מקצועי במסגרות אלו, וכן אמונות על האחריות הטיפולית הכוללת למשפחות הגרות באזור הרישום הגיאוגרפי של אותה מסגרת.

בנוסף, ניתנת התייחסות ייחודית לפונקציות נוספות המקבלות מענה נפרד ומותאם: קשישים, התמכרויות, נפגעי נפש, פיגור, נערות במצוקה, עבודה קהילתית, טיפול משפחתי ועוד.

השירות והטיפול הניתנים בתחומים אלה מתבצעים ע"י עובדים סוציאליים בעלי ההכשרה וההתמחות הנדרשת.​