יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. 

זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.

 1. כללי
  1. על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה, חלים בנוסף  כל הדרישות של נותני האישור הרלבנטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלבנטיות אחרות. 
  2. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו אף אם הוראות הדין אינן מפורטות במסמך.
  3. בנוסף, בעל עסק בתחומי המועצה המקומית גני תקווה, יפעיל את עסקו בהתאם לחוקי העזר העירוניים הרלבנטיים לפעילות עסקו.
  4. מסמך זה אינו מהווה רישיון עסק. מי שמנהל עסק ללא רישיון עובר על החוק ויהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 
  5. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה ומקבלת אישורים מתאימים לפי החוק ולפי כל דין. 
  6. במידה וקיימים/מופעלים בעסק, עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע''ג-2013  (למשל – אטליז הנמצא במרכול), יחולו עליהם  גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד, לגבי כל אחד מאותם עיסוקים.
  7. על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה החלים על העסק הרלוונטי.
  8. הדרישות הכלליות הנ"ל, רלבנטיות למפרט הנוכחי (הכולל 13 פריטי עיסוק). המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע מהדרישות הכלליות במפרטים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.
  9. כל שינוי בהוראות כל דין, החל על העסקים נשוא דרישות אלה, יחול עליהם מיום פרסומו כדין ויחייב את העסקים.
 2. שילוט
  1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לגני-תקוה (מודעות ושלטים), התשנ"ה – 1995.  (לצרף קישור).
  2. בעל עסק לא יציג, לא יתקין ולא יפרסם שילוט אלא לאחר שהגיש בקשה להצבת שלט, קבל רשיון כדין להצבתו ושילם אגרת שילוט שנקבעה בתוספת לחוק העזר, לסוג השילוט המתבקש על ידו (לטופס הבקשה להצבת שילוט).
  3. יובהר, כי הצבת השילוט תיעשה בהתאם לתנאי הרשיון ובהתאם לאמור במסמך "הנחיות כלליות להצבת שילוט".
  4. יובהר בזאת כי הרשות לא תאשר שילוט המוגדר בחוק העזר כ"שילוט אסור", קרי, העונה להגדרות שלהלן:
   1. גורם נזק כלשהו;
   2. המפריע לתנועת כלי רכב או הולכי רגל;
   3. המרעיש או מפיץ ריח;
   4. העשוי מבד, זולת דגל;
   5. החוסם דלת, חלון, יציאת חירום או פתח אחר או מפריע למעבר בו;
   6. המוצג על מדרגות חירום, מדרגות נעות, מעליות, מזגן אויר, צינור ביוב, צינור אויר, עמוד חשמל, מיתקן טלפון, מיתקן להפעלת רמזור, אנטנה, עמוד צופרים, תמרור או במקום שנועד לציוד או למתקנים לכיבוי שריפות;
   7. המסתיר פרט בעל ערך ארכיטקטוני, הפוגע במראה האסתטי של בנין, המהווה מטרד או פוגע באיכות הסביבה;
   8. המתפרסם בשטח ציבורי, ללא היתר, או שאינו מותקן על גבי מיתקן המיועד לכך;
   9. המוצג על מבנה המשמש למגורים בלבד, אלא אם כן השילוט הוא של אדם המנהל במבנה את עסקו כדין;
   10. הצבוע על גבי בנין.
  5. חל איסור מוחלט על פרסום באמצעות נגררים או על חמורים, בתחומי המועצה.
 3. איכות סביבה
  1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס – 2000.
  2. בעל עסק לא יגרום ליצירת רעש חזק או בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו כגון פעילות מערכות קירור אוורור ומיזוג, הפעלת מנועים גנרטורים, השמעת מוסיקה וכדומה.
  3. יצירת רעש בלתי סביר, עלולה לחייב את בעל העסק בנקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הרעש, וכן עלולה לגרום לנקיטה בהליכים כלפי בעל העסק בהתאם לדין.
  4. בעל עסק לא יגרום ליצירת ריח חזק או בלתי סביר, כאמור בחוק למניעת מפגעים, התשכ"א – 1961 ותקנותיו, כתוצאה מפעילות עסקו.
  5. יצירת ריח בלתי סביר, עלולה לחייב את בעל העסק נקיטת אמצעים, לרבות התקנת מתקנים להקטנת עוצמת הריח, וכן עלולה לגרום לנקיטה בהליכים כלפי בעל העסק בהתאם לדין.
 4. שפכים
  1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים (שפכים שאינם סניטריים), יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014  (לצרף קישור).
  2. כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ''ב - 1992, (קישור), יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז''ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים מי תקווה – כאמור בתקנות. בעל העסק יחזיק את המז''ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות.
  3. תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים מי תקווה ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות. 
  4. בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית. במידה ובעל העסק לא יבצע את מסקנות הדוח השנתי, יוכל תאגיד המים מי תקווה על פי שיקול דעתו ובמידת הצורך, לתקן הנדרש ולחייב בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה, או במידה וקיים חשד לזיהום המערכת העירונית, לנתק לעסק את אספקת המים.
 5. תברואה- פסולת
  1. ככלל, ידרש בעל העסק לפנות סוגי הפסולת המיוצרת במהלך פעילות עסקו, על פי הנהלים שיקבעו מעת לעת על יד הרשות ושיימסרו לבעל העסק.
  2. בעל עסק יידרש להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו לשני זרמים:  
   1. פסולת אריזות - חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 
   2. פסולת מעורבת – כל שאר מרכיבי הפסולת, למעט פסולת אריזות.
  3. בעל העסק יציב בעסקו כלי האצירה שיקלטו את כל הפסולת המיוצרת בבית העסק – עד לפנוייה ממנו.
  4. בעל העסק יפנה כל סוג אשפה כאמור, לפחים יעודיים (פח ירוק, עילי או מוטמן, לפסולת מעורבת ופח כתום לפסולת אריזות), שיוצבו על ידי המועצה.
  5. פסולת קרטון -  כל עסק שאגב פעילותו מייצר פסולת קרטונים, יפנה את הקרטונים הנוצרים לכלוב ייעודי שיוצב על ידי המועצה בסמוך לעסקו - זאת למעט סוגי עסקים, שיקבעו על פי החלטת המועצה בהתאם לכמות הפסולת הנוצרת בעסק,  שיידרשו לרכוש ולהפעיל מכבש קרטונים  ולפנות את הקרטונים הדחוסים באמצעות קבלן מיחזור מאושר,  על חשבונם.
  6. פסולת פלסטיק – תפונה למתקן ייעודי, המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.
  7. פסולת נייר  - יש להשליך למתקן ייעודי בצבע כחול המפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי.
  8. סוללות - יש לשמור בעסק בתוך קופסת קרטון משולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה להשליך למרכזיות מחזור המיועדים לכך והמפוזרים בתחום הרשות.
  9. פסולת מתכת - יש להשליך למתקן ייעודי אשר יפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי (***טרם הוצב***)
  10. פסולת זכוכית - יש להשליך למתקן ייעודי בצבע סגול, אשר יפוזר בתחום הרשות/ מרכז מסחרי (***טרם הוצב***)
  11. פסולת אלקטרונית - תפונה לאתרים שנקבעו לכך על ידי הרשות וזאת על פי ההסכמים שיהיו קיימים מעת לעת לרשות, עם הגוף המוכר על ידי מדינת ישראל לטיפול בסוג פסולת זה.
  12. בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט בפרק זה, יחולו הוראות הדין.
  13. בעל העסק לא ישליך אשפה, כהגדרתה בחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000, בשטח הציבורי שמחוץ לעסק.
  14. עסק שיש בו דחסן אשפה יתחזק את ביתן האשפה וכלי האצירה שבתוכו על פי האמור בחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000.
 6. דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי מבעל עסק אשר יש בו עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר
  הגדרות לפרק זה – 
  בשר: בשר עופות, דגים ובקר או חלק ממנו, טרי, מקורר, קפוא, מבושל, מעושן, טחון או מעובד בדרך כל שהיא לרבות מוצרי בשר ומוצרים המכילים בשר.
  1. בעל העסק יעמוד בכל האמור בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג – 1983 לרבות הדרישות הנוספות לתקנות אלו ופרוט חלק מדרישות תקנות אלו המופיעות להלן: 
  2. בעל עסק יעביר לאישור השירותים הווטרינריים גוש דן פרשה טכנית הכוללת התייחסות לכל הסעיפים המפורטים בהמשך:
   1. סוג מוצרי המזון מן החי הנמכרים בעסק
   2. רשימת כל חומרי הגלם
   3. תרשים זרימה אשר מסביר את תהליך ההכנה של  האוכל המוכן בעסק.
   4. רשימת ספקים 
   5. מספר עובדים בעסק
   6. כמות של בשר בקר, עופות ודגים המוכנסים לעסק מדי שבוע.
   7. אופן חיטוי ירקות 
  3. לא ישמש עסק העוסק בבשר כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.
  4. בעל העסק יעביר חומר גלם של בשר אל מדורי האחסנה שבעסק, דרך הדלת האחורית של העסק ולא דרך אולם  האוכל.
  5. פריקת בשר לעסק  תתבצע ממשאיות קירור, בצמוד לבית העסק ככל שניתן.
  6. בעל העסק ימנע גישה  של קהל הסועדים  אל אזור הבישול וההכנה של המזון.
  7. הקירות החיצוניים והפנימיים של חדרי הקירור ו/או ההקפאה, המקררים והמקפיאים יהיו עשויים מחומר שאינו מחליד הניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
  8. בעל העסק יחזיק בעסקו  מקררים ומקפיאים שנפח קיבולם יהיה מספיק כדי להכיל את כל  מוצרי הבשר הנמצאים בתוך העסק, בכל זמן נתון.
  9. אין לקבל לעסק בשר ללא שנבדקו בתחנת משנה של איגוד ערים לשירותים ווטרינריים גוש דן וקבלו חותמת שהמוצרים נבדקו ואושרו. 
  10. אין לקבל לעסק מוצרי מזון ממפעלים ללא רישיון יצרן.
  11. יש לשמור בעסק בקלסר ייעודי,  את כל תעודות המשלוח למוצרי בשר, למשך 3 חודשים לפחות ולהציגם לביקורת על פי דרישה.
  12. אין להחזיק/ לאחסן/ למכור בעסק מוצרי מזון שהתאריך האחרון לשיווקם פג.
  13. מוצרי מזון שהוכנו בעסק ולא נצרכו באותו יום יושמדו בסוף יום העבודה.
  14. מוצרי  בשר יוחזקו בתוך כלים שלמים ונקיים ( עדיף כלים מנירוסטה), אשר ניתנים לניקוי וחיטוי בנקל.
  15. כל מוצרי המזון המוכנים בעסק, המאוחסנים בחדרי הקירור, יסומנו בתווית אשר תציין את תאריך הכנתם.
  16. כל מוצרי המזון הגולמיים אשר מוחזקים בעסק יהיו עם תווית מקורית של היצרן אשר תעיד על מקורם ועל התאריך האחרון המותר למכירתם.
  17. חלב ומוצריו יוכנסו למקרר ישר עם הגעתם ויוחזקו בקירור עד לשימוש בהם.
 7. התנהלות כללית של עסקים
  1. הוצאת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק תתבצע על פי האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת שולחנות וכסאות וחפץ אחר ברחוב" ותהיה כרוכה בהגשת בקשה להיתר ובחתימה על המסמך "כתב התחייבות בעניין היתר להעמדת שולחנות וכסאות ברחוב"  ועמידה בכל הדרישות המופיעות בו.     
  2. הוצאת סחורה או מכונות או כל חפץ שהוא, מהעסק לשטח הציבורי תתבצע על פי האמור במסמך "הנחיות להגשת בקשה לקבלת היתר להעמדת שולחנות וכסאות וחפץ אחר ברחוב" ותתבצע רק לאחר הגשת טופס "בקשה להוצאת חפצים וסחורות מחוץ לעסק" וקבלת אישור לבקשה. 
  3. יובהר בזאת כי הוצאה והעמדה של: שולחנות וכסאות ו/או  סחורה ו/או מכונות, מחוץ לעסק, תעשה באופן שלא יגרום נזק לרחוב ו/או יפריע לנקיון הרחוב ולתנועת הציבור בו.
  4. פריקה וטעינה של סחורה מכלי רכב, לעסק, תעשה על פי התימרור במקומות המותרים על פי דין.
  5. בעל עסק לא ישמיע רעש או מוסיקה בכל צורה שהיא, מחוץ לכותלי העסק- כולל הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק.
  6. בעל עסק לא יבצע פעילות החורגת מהפעילות הרגילה של העסק ללא קבלת אישור ותנאים מראש לכך מאת הרשות וגורמי האישור הרלבנטיים.
  7. בעל עסק נדרש לפעול בהתאם לחוק עזר לגני תקווה (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תש"ך-1960 בכל הנוגע לשעות הפעילות של העסק.
 8. רוכלות
  1. תיאסר רוכלות בתחום המועצה, למעט רוכל אשר קיבל רישיון בהתאם לפרק י"ז לחוק עזר לגני תקווה (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון), התש"ס- 2000.
  2. יובהר כי:
   1. ראש המועצה רשאי ליתן רשיון, להתנותו או לבטלו, ורשאי הוא לקבוע תנאים ברשיון, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם. 
   2. לא ינתן רישיון לעוסק ברוכלות, בין באמצעות עגלה או כלי רכב ובין בצורה אחרת:
    1. ברחוב או ברשות הרבים, באופן שעיסוקו מהווה מכשול לרבים;
    2. בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.
   3. רוכל לא יעמיד ולא יניח, ולא ירשה, למי שפועל מטעמו, ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה, כלי רכב, דוכן, תבנית, מגש או טובין בתחומי 20 מטרים: מגן ילדים, מבית ספר, ממגרש משחקים, מגינה או מגן ציבורי.
 9. נגישות
  1. כל עסק החייב בבצוע התאמות נגישות כאמור בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   1998-  ותקנותיו, יידרש לקבל את אישור הרשות המקומית בדבר קיום ויישום התאמות הנגישות הנדרשות בדין, לעסקו.